Вимоги до статей

Редколегією приймаються статті, які тематично відповідають основним рубрикам видання:

 • Проблеми управління: теорія і практика
 • Міжнародні відносини й глобальна конкурентоспроможність
 • Сучасні фінансові ринки
 • Економіка підприємництва та проблеми розвитку агробізнесу
 • Облік, аудит та консалтинг
 • Інтелектуально-інноваційний ресурс розвитку

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Структура статті охоплює: зазначення даних про автора, місця роботи або навчання автора, назву статті, індекс УДК (універсальна десяткова класифікація), анотацію, ключові слова, вступ, постановку завдання статті, результати, висновки, список використаних джерел з посиланнями в тексті (див. Приклад оформлення статті)
 2. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
 3. Матеріали повинні бути представлені українською, російською або англійською мовою.
 4. Набір тексту виконується у редакторі MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5, абзац – 1,0 см. Нумерація сторінок по середині під текстом.
 5. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (Таблиця 1. Назва таблиці). Рисунки потрібно згрупувати єдиним графічним об’єктом та пронумерувати (Рис. 1. Назва рисунку). При наборі формул/рисунків/таблиць використовується вмонтований Word редактор.
 6. Назва статті друкується великими буквами, жирним шрифтом трьома мовами (українською, російською, англійською). Після назви друкується анотація і ключові слова (12 шрифт) також трьома мовами (див. табл. приклад оформлення статті).
 7. В кінці статті, через 2 інтервали вказується використана література. Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [1, с. 18; 2, с. 20-21], де перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 8. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.
 9. Після списку літератури вказується дата відправлення статті до редакції. Обсяг статті – 8-15 сторінок (до 30 000 знаків з пробілами). Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.
 10. В назві файлу повинно міститись прізвище автора та 2-3 ключових слова статті (Іваненко_Економічний потенціал України.doc/.docx).

Щоб подати наукову статтю необхідно заповнити реєстраційну форму.

Вихідні дані журналу:

Іваненко А.Б. Економічний потенціал України в умовах сучасної глобалізації/ А. Б. Іваненко // Молодіжний економічний дайджест : наук. електронний журн. 2014. № 1 (1). – К.: ДВНЗ «КНЕУ  ім. В.Гетьмана», 2014. – С. 21-28.

ПРИКЛАД оформлення статті.