Редакційна етика

Редакція може відхилити статтю, якщо:

  • відсутня рецензія та відомості про автора;
  • оформлення статті не відповідає зазначеним вимогам;
  • тематика статті не відповідає профілю видання;
  • назва статті не відповідає змісту;
  • стаття написана на низькому науковому рівні;
  • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
  • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
  • матеріал має рекламний характер;
  • порушена в статті проблема втратила актуальність.

До уваги авторів:

Автори несуть повну відповідальність за точність наведених у статті даних. Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять два рівні рецензування: зовнішній та внутрішній (таємний). До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються та не рецензуються.

У разі виникнення питань вільно звертайтеся до редакції.