Використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств-виробників будівельних матеріалів

Автори: Ю.Д.Кубай – магістр спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», О.В.Бойко –  к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

 ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 УДК 658.7.012

Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти збутової логістики. Визначено стратегічно важливі рішення у збутовій логістиці та основні економічні ефекти, що характеризують ефективність управління збутовою діяльністю підприємств-виробників будівельних матеріалів. Обгрунтовано основні напрямки логістичної стратегії збуту, а також можливості проектування логістичних рішень у збуті будівельних матеріалів.

Ключові слова: промисловість будівельних матеріалів, логістичні рішення, збут, логістика, управління збутовою діяльністю, логістична стратегія.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Анотация. В статье исследованы теоретические аспекты сбытовой логистики. Определены стратегически важные решения в сбытовой логистике и основные экономические эффекты, характеризующие эффективность управления сбытовой деятельностью предприятий-производителей строительных материалов. Обоснованы основные направления логистической стратегии сбыта, а также возможности проектирования логистических решений в сбыте строительных материалов.

Ключевые слова: промышленность строительных материалов, логистические решения, сбыт, логистика, управление сбытовой деятельностью, логистическая стратегия.

USING OF LOGISTICS SOLUTIONS IN MANAGEMENT OF SALES ACTIVITY OF BUILDING MATERIALS’ COMPANY

Abstract. The theoretical aspects of marketing logistics are investigates in the article. Strategically important decisions in the sales and logistics major economic effects that characterize the performance of management sales activity of enterprises producing construction materials are defined. The main directions sourcing marketing and design capabilities of logistics solutions in sales of building materials are justified.

Keywords: construction materials, logistics solutions, marketing, logistics, management of sales activity, logistics strategy.

Повну версію статті читайте у Випуску №1/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published.