Прогностична методика ціноутворення на ринку продовольчої продукції України

Автор: Н.О.Дзюбенко – аспірант кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

 

ПРОГНОСТИЧНА МЕТОДИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

 УДК 338.439

 Анотація. Стаття присвячена висвітленню основних факторів, що впливають на ціну сільськогосподарської та продовольчої продукції. Більш детально проаналізовано залежність ціни від обраного каналу реалізації продукції та категорії товаровиробника. Проведено індексний аналіз реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами. Досліджено динаміку індексу споживчих цін на продукти харчування протягом останніх років.

Ключові слова: ціноутворення, продовольча продукція, індекс споживчих цін, індексний аналіз.

 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ

Аннотация. Статья посвящена освещению основных факторов, влияющих на цену сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Более подробно проанализирована зависимость цены от выбранного канала реализации продукции и категории товаропроизводителя. Проведено индексный анализ реализации основных видов продукции сельскохозяйственными предприятиями. Исследована динамика индекса потребительских цен на продукты питания в последние годы.

Ключевые слова: ценообразование, продовольственная продукция, индекс потребительских цен, индексный анализ.

PROGNOSTIC PRICING METHODS IN THE FOOD PRODUCTION UKRAINE

Abstract. The article is devoted to the basic factors that affect the price of agricultural and food products. A more detailed analysis of the dependencefoodpricesof the selected channel for the sale of products and categories of producers. An index analysis of the main types of agricultural productionis calculated. Dynamics in consumer food prices in recent years is studied.

Keywords: pricing, food products, consumer price index, index analysis.

Повну версію статті читайте у Випуску №1/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published.